Устав ФПУ

Сатут Всеукраїнської федерації панкратіону України

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

  " ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЇ ПАНКРАТІОНУ УКРАЇНИ"

(нова редакція)

"Зареєстровано"
Міністерством юстиції України
"15" травня 2003 року

Свідоцтво № 1914


Зміни зареєстровано
Деснянським районим управлінням юстиції у . Київ
від 16.03.2015 року № 39/6

"Затверджено"
Установчою Конференцією
Федерації панкратіону України
17 вересня 2002 року

 

"Зміни затверджено"
Позачерговою Конференцією
Федерації панкратіону України
12 лютого 2015 року

 

 I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПАНКРАТІОНУ УКРАЇНИ" (далі – Федерація, скорочено - ФПУ) є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією фізкультурно-спортивної спрямованості, яка об’єднує громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства на засадах єдності інтересів для реалізації основних завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Федерація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про фізичну культуру та спорт», «Про громадські об’єднання» та іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом та внутрішніми документами Федерації.

1.3. Федерація створена і діє на принципах добровільності, вільного волевиявлення, рівноправності членів, самоврядності, верховенства права, законності та гласності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу, виборності органів, зміни їх складу, прозорості, публічності та відкритості. Федерація вільна у виборі напрямів своєї діяльності згідно з цим Статутом та чинним законодавством України.

1.4. Федерація визнає Статут та регламентні документи Міжнародної федерації панкратіону (IFPA) та Міжнародної федерації об’єднаний світ боротьби (UWW) і тісно співпрацює з ними.

1.5. Рішення статутних органів Федерації, прийняті в межах їх компетенції, є обов’язковими для всіх членів Федерації.

1.6. Федерація здійснює співробітництво з іншими громадськими організаціями, а також з фізичними особами, з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, взаємодіє з органами державної влади, місцевого самоврядування, взаємодіє з Центральним органом виконавчої влади з фізичної культури та спорту України.

1.7. Федерація має статус юридичної особи, який набуває з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

1.8. Федерація для виконання своїх статутних завдань може укладати угоди, взаємодіяти з державними установами, підприємствами та організаціями будь якої форми власності, встановлювати і розвивати ділові контакти із спортивними асоціаціями, федераціями, спілками, об’єднаннями, тощо, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському і третейському судах.

1.9. Федерація самостійно будує взаємовідносини з органами державної влади, громадськими організаціями, підприємствами і установами.

1.10. Федерація має право на здійснення, володіння, користування та розпорядження своїм майном згідно зі статутними завданнями, цілями своєї діяльності та призначенням майна.

1.11. Федерація для здійснення мети та завдань передбачених Статутом має право здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи та заснуванням підприємств у порядку, передбаченому діючим законодавством.

1.12. Федерація може вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати в межах своєї компетенції прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди.

1.13. Діяльність Федерації розповсюджується на всю територію України.

1.14. Найменування Федерації:

- українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПАНКРАТІОНУ УКРАЇНИ ", (скорочено – ФПУ).

1.15. Місцезнаходження Федерації: м. Київ, вулиця Магнітогорська, буд. 1, к.308.

 

ІІ. МЕТА, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

 

2.1. Основною метою діяльності Федерації є задоволення аматорських та професійних інтересів своїх членів шляхом розвитку панкратіону відповідно до напрямків єдиноборств затверджених відповідними міжнародними федераціями, а саме: панкратіон, грепплінг, змішані єдиноборства.

2.2. Основними напрямами діяльності Федерації є:

- сприяння у поширенні, популяризації та пропаганді єдиноборств з напрямків, викладених у п. 2.1., як ефективного засобу фізичної підготовки і виховання, а також впровадження їх у практику фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи Федерації;

- сприяння формуванню здорового способу життя, розвитку фізичних і морально-вольових якостей громадян, які є членами Федерації;

- організація змагань (турнірів) з єдиноборств з напрямків, викладених у п. 2.1., в тому числі за участю іноземних громадян та іноземних спортивних клубів;

- сприяння в організації творчих груп та проектів, з метою розкриття творчих та спортивних здібностей молоді;

- сприяння розвитку та реалізації освітньо-спортивних програм;

- участь в міських, обласних, національних та міжнародних тренінгах, семінарах, програмах і проектах, конференціях, круглих столах, конкурсах, вікторинах, олімпіадах;

- сприяння підвищенню спортивної та професійної майстерності атлетів, тренерів, суддів, інших фахівців, які є членами Федерації;

- сприяння виконанню програм і планів підготовки до виступу збірних команд Федерації і окремих спортсменів у змаганнях в Україні та у міжнародних змаганнях;

- сприяння активній участі своїх представників у міжнародних спортивних об’єднаннях і організаціях;

- сприяння у забезпечені соціального та правового захисту спортсменів, тренерів, ветеранів спорту;

- захист законних прав та інтересів членів Федерації.

2.3. Федерація, для виконання статутних завдань у встановленому законодавством порядку має право:

- приймати участь в розробці календаря спортивних заходів і положень про змагання та подає їх на затвердження центральному органу виконавчої влади з фізичної культури та спорту України;

- сприяти організації та проведенню спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, спортивних та культурно-спортивних заходів для членів Федерації та запрошених іноземних команд, спортсменів і фахівців, приймати участь у їх матеріально-технічному та фінансовому забезпеченні цих заходів;

- приймати участь у розробці та вдосконаленні принципів і основних критеріїв формування збірних команд України з панкратіону;

- сприяти здійсненню заходів щодо профілактики попередження застосування і розповсюдження допінгу.

- сприяти реєстрації у центральному органі виконавчої влади з фізичної культури та спорту України вищих досягнень спортсменів України, що є членами Федерації;

- сприяти виданню методичних, довідкових, інформаційних та інших матеріалів з питань розвитку панкратіону;

- розглядати матеріали щодо присвоєння спортсменам, тренерам, суддям, іншим фахівцям спортивних, почесних звань та нагород, які є членами Федерації;

- брати участь у здійсненні заходів з питань сертифікації, будівництва та експлуатації спортивних споруд, розширенню виробництва та розповсюдженню обладнання, приладів, технічних засобів;

- разом із центральним органом виконавчої влади з фізичної культури та спорту аналізує і підводить підсумки розвитку панкратіону, організує роботу з підвищення кваліфікації тренерів, суддів та інших фахівців панкратіону, які є членами Федерації;

- сприяти організації виготовлення офіційної, пам’ятної, сувенірної, призової атрибутики Федерації;

- для виконання своїх статутних завдань може створювати робочі органи – комітети, комісії, тощо;

- здійснювати господарську та комерційну діяльність шляхом створення установ і організацій, із статусом юридичної особи;

- засновувати засоби масової інформації (інформаційні агентства, газети, журнали, бюлетені тощо);

- засновувати підприємства, установи та організації у порядку, передбаченому чинним законодавством;

- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав;

- підтримувати прямі міжнародні контакти та налагоджувати співробітництво з іноземними та міжнародними організаціями;

- брати участь у здійсненні заходів з питань сертифікації, будівництва та експлуатації спортивних споруд, розширенню виробництва та розповсюдженню обладнання, приладів, технічних засобів;

- разом із центральним органом виконавчої влади з фізичної культури та спорту аналізує і підводить підсумки розвитку єдиноборств з напрямків, викладених у п. 2.1., організує роботу з підвищення кваліфікації тренерів, суддів та інших фахівців з єдиноборств з напрямків, викладених у п. 2.1.;

- разом із центральним органом виконавчої влади з фізичної культури та спорту аналізує і підводить підсумки розвитку єдиноборств з напрямків, викладених у п. 2.1., організує роботу з підвищення кваліфікації тренерів, суддів та інших фахівців з єдиноборств з напрямків, викладених у п. 2.1.;

- може здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), яка відповідає меті і цілям Федерації та сприяє її досягненню;

- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші неприбуткові та неполітичні організації та установи, надавати допомогу в їхньому створенні;

- може звертатися до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

- може одержувати фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону;

- одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

- брати участь у порядку, визначному законодавством, у розробленні проектів нормативно- правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Федерації та важливих питань державного і суспільного життя;

- може проводити мирні зібрання;

- може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону;

- розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;

- укладати з іншими громадськими об’єднаннями на добровільних засадах угоди про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворювати відповідно до закону громадські спілки;

- здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

- мати інші права, які не заборонені чинним законодавством України.

2.4. Федерація також здійснює інші права не заборонені законом та вживає інших заходів, що не суперечать чинному законодавству України.

2.5. Метою діяльності Федерації не є одержання прибутку.

 

III. ПРАВОВИЙ СТАТУС ФЕДЕРАЦІЇ

 

3.1. Федерація створюється на невизначений термін.

3.2. Федерація має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України.

3.3. Федерація має власну печатку, штампи із своїм найменуванням, може мати бланки, символіку та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Виконкомом Федерації. Символіка Федерації реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.

3.4. Федерація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

3.5. Федерація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Федерації.

 

IV. ЧЛЕНИ ФЕДЕРАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

 

4.1. Членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 14 років, визнають і підтримують мету та напрями діяльності Федерації, передбачені цим Статутом, своєчасно сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і сприяють діяльності Федерації. Членство в Федерації є добровільним та фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів.

4.2. Почесними членами Федерації можуть бути особи, які зробили особливий внесок у розвиток та діяльність Федерації. Порядок набуття звання почесного члена, а також його статус визначається відповідним положенням, що затверджується Виконкомом Федерації.

4.3. Члени вступають до Федерації: на підставі письмової заяви. Рішення про прийняття особи в члени Федерації приймається не пізніше ніж через 3 місяці після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати цей Статут, а також дає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства України. Виконком ФПУ або керівний орган відокремленого підрозділу має право відмовити у прийнятті особи в члени Федерації.

4.4. Рішення про прийняття до ФПУ приймається:

- керівним органом відокремленого підрозділу Федерації;

- Виконкомом Федерації щодо почесного члена ФПУ.

4.5. Членство в Федерації припиняється:

4.5.1. за власним бажанням;

4.5.2. у випадках порушення вимог цього Статуту;

4.5.3. у разі визнання члена Федерації недієздатним або обмежено дієздатним;

4.5.4. у разі смерті або оголошенням особи померлою.

4.6. Рішення про припинення членства приймається Виконкомом Федерації або керівним органом відокремленого підрозділу, який здійснював прийом відповідної особи у члени Федерації.

4.7. З підстав, передбачених пунктом 4.5.2 цього Статуту, рішення про припинення членства приймається на засіданні Виконкому Федерації або керівного органу відповідного відокремленого підрозділу, за яке повинні проголосувати 2/3 їх членів.

4.8. Припинення у ФПУ повноважень почесного члена ФПУ здійснюється Виконкомом Федерації у разі:

- невиконання або порушення статутних або регламентних вимог ФПУ;

4.9. Члени ФПУ мають право:

- обирати та бути обраними до статутних органів ФПУ;

- брати участь у статутній діяльності та заходах Федерації;

- делегувати Федерації свої права;

- виносити на розгляд Конференції, Виконкому та інших статутних органів ФПУ пропозиції, клопотання, запити, пов’язані з її діяльністю;

- використовувати символіку Федерації;

- отримувати від статутних органів Федерації інформацію про її діяльність та вносити пропозиції щодо її вдосконалення;

- оскаржувати рішення, дії та бездіяльності керівних органів Федерації;

- бути присутнім під час розгляду його скарги на рішення, дію або бездіяльність керівних органів та посадових осіб Федерації; давати усні та письмові пояснення по суті скарги;

- бути присутнім під час розгляду скарги на його рішення, дію або бездіяльність; давати усні та письмові пояснення по суті скарги;

- добровільно припинити своє членство у Федерації;

4.10. Члени Федерації зобов’язані:

- всебічно сприяти Федерації в її діяльності;

- виконувати вимоги цього Статуту, рішення керівних органів Федерації, а також рішення керівних органів відокремленого підрозділу, у якому член Федерації перебуває на обліку, виконувати вимоги внутрішніх документів, які регламентують діяльність Федерації;

- не допускати дій, які наносять ФПУ матеріальну шкоду;

- дотримуватися вимог Статутів та Правил ФПУ, IFPA, UWW;

- брати участь у заходах, які проводить ФПУ;

- утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду законним інтересам ФПУ та її членам;

- надавати допомогу у пропагуванні і досягненні цілей і завдань ФПУ;

- матеріально підтримувати діяльність ФПУ шляхом внесення добровільних пожертвувань, своєчасної сплати членських внесків;

- вчасно сплачувати щорічний членський та інші внески;

- нести інші обов’язки, передбачені законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами ФПУ.

4.11. За порушення Статуту, нанесення моральних чи матеріальних збитків, до членів Федерації можуть бути застосовані такі дисциплінарні заходи:

- попередження;

- відсторонення від участі у змаганнях та інших спортивних заходах;

- дискваліфікація;

- припинення членства у ФПУ.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ФЕДЕРАЦІЇ

 

5.1. Найвищим керівним органом Федерації є Конференція.

5.2. Конференція скликається один раз у чотири роки. Дата і місце проведення Конференції визначається Виконкомом Федерації.

Виконком Федерації встановлює квоту представників від відокремлених підрозділів на конференцію ФПУ, визначає дату проведення та формує проект порядку денного Конференції.

5.3. Скликання позачергової Конференції проводиться за рішенням Виконкому або Президента Федерації, або на вимогу одної третини членів Федерації.

5.4. Конференція вважається повноважною при наявності не менше двох третин обраних делегатів. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів від присутніх делегатів Конференції, якщо інше не встановлено законом або цим Статутом. Рішення Конференції приймаються без використання засобів зв'язку. Рішення про внесення змін до Статуту та про припинення діяльності Федерації приймаються 3/4 голосів від загальної чисельності обраних делегатів Конференції. Прийняття рішень з питань, які не включені до порядку денного, не допускається.

5.5. До виключної компетенції Конференції належать питання щодо:

- затвердження Статуту (Нової редакції Статуту), внесення до нього змін і доповнень;

- визначення основних напрямків діяльності Федерації;

- обрання один раз на чотири роки Президента Федерації, Ревізійної комісії, за поданням Президента – Першого віце-президента, Віце-президентів, членів Виконкому, генерального секретаря;

- заслуховування та затвердження звітів Президента, Виконкому, Ревізійної комісії, робочих органів Федерації;

- реалізації права власності на кошти та майно Федерації та покладення окремих функцій господарського управління майном на Виконком Федерації;

- прийняття почесних членів до Федерації;

- створення юридичних осіб (товариств, підприємств, тощо) для здійснення статутної діяльності;

- прийняття рішення про саморозпуск Федерації, створення ліквідаційної комісії або доручення керівному органу Федерації здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення діяльності Федерації як юридичної особи, а також прийняття рішення щодо використання коштів та майна після її ліквідації відповідно до цього Статуту;

- прийняття рішення про реорганізацію Федерації.

Окрім вказаного вище, Конференція має право приймати будь-які рішення з питань діяльності Федерації.

5.6. Виконком Федерації є постійно діючим керівним органом Федерації і виконує свої обов’язки відповідно до цього Статуту, здійснює загальне керівництво діяльністю Федерації в період між Конференціями на підставі цього Статуту, рішень Конференції та власних рішень. До складу Виконкому входять: Президент, Перший віце-президент, Віце-президенти, Генеральний секретар, а також делеговані від відокремлених підрозділів ФПУ інші члени Виконкому.

5.7. Виконком збирається на свої засідання щонайменше один раз на три місяці. Засіданням Виконкому керує Президент. Позачергові засідання Виконкому ФПУ скликаються за ініціативою Президента, або на вимогу не менше третини членів Виконкому. Виконком має право приймати рішення, якщо на його засіданні присутні не менше половини його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Якщо голоси членів Виконкому Федерації розділилися порівну, прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував Президент. Рішення Виконкому, також можуть прийматися шляхом голосування за допомогою електронної пошти або шляхом письмового опитування через засоби телефонного зв’язку (факс). Опитування проводиться Президентом Федерації.

5.8. Виконком Федерації щорічно звітує перед Конференцією про результати своєї діяльності, прийняті рішення та здійснення статутних завдань. Зазначений звіт Конференції подає Президент або за його дорученням інша уповноважена особа.

5.9. Члени Виконкому здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

5.10. До компетенції Виконкому ФПУ належить:

- організація виконання визначених Конференцією напрямків роботи Федерації;

- оперативне управління діяльністю Федерації;

- визначення структури управління;

- рішення про створення відокремлених підрозділів Федерації, їх реєстрації, та затвердження Положень про їхню діяльність;

- затвердження фінансового звіту за минулий рік та бюджету на наступний рік;

- створення комісій, затвердження Положення про них та їх чисельного і персонального складу;

- розробляє та затверджує положення про відокремлені підрозділи Федерації;

- розробляє Календарні плани роботи, доводить їх до відома членів Федерації й організовує їх виконання;

- може створювати в структурі Федерації ради, комітети, секції, комісії з основних напрямків діяльності Федерації, що діють на громадських засадах, із числа фахівців як Федерації, так і інших організацій;

- розробляє й затверджує основні внутрішні документи Федерації, що мають універсальний і обов’язковий характер для всіх членів Федерації: Правила (проведення) спортивних змагань, генеральні правила, Єдину спортивну класифікацію, тощо, за попереднім погодженням з органами управління спорту України;

- затверджує в рамках Федерації єдині зразки печаток, штампів і бланків, емблеми Федерації, зразки членських квитків і значків, посвідчення про членство в Федерацію, стартових і суддівських протоколів, іншої документації змагань, грамот, медалей, кубків, вимпелів;

- ухвалює рішення про участь членів Федерації, її спортсменів у заходах, проведених організаціями, що не є членами Федерації, а також про участь спортсменів, що не входять у Федерації, у заходах, що організовуються Федерацією та її членами;

- прийняття рішень про заснування громадських спілок або вступ до інших спілок спортивного спрямування;

- прийняття рішення щодо проведення позачергової Конференції в разі необхідності вирішення невідкладних питань, визначення місця, дати та проекту порядку денного позачергової Конференції.

- присвоєння звання Почесного члена Федерації.

Виконком має право розглядати будь-які питання діяльності Федерації, крім тих, що відносяться виключно компетенції Конференції.

Протокол засідання Виконкому підписують Президент та Генеральний секретар.

5.11. Президент Федерації здійснює керівництво поточною діяльністю Федерації відповідно до законодавства, Статуту, діє без довіреності та є законним представником Федерації у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх організаційно-правових форм та громадськими об’єднаннями, укладає угоди від імені Федерації.

5.12. Президент Федерації має сукупність невід’ємних прав та обов’язків, а саме:

- обирається Конференцією із складу обраних делегатів прямим голосуванням терміном на чотири роки і володіє вищими виконавчо-розпорядчими повноваженнями;

- здійснює особисте поточне керівництво діяльністю Федерації;

- забезпечує незалежність Федерації, права і свободи його членів, є гарантом дотримання цього Статуту і чинного законодавства України;

- без довіреності представляє Федерацію у вищих державних органах України та інших країн, судах всіх рівнів та спеціалізації, державних та недержавних установах, громадських об’єднаннях, перед всіма третіми особами, подає необхідні заяви, скарги, клопотання тощо;

- організує діяльність Федерації у відповідності до чинного законодавства України, цього Статуту;

- затверджує функціональні обов’язки Першого віце-президента, Віце-президентів, генерального секретаря та штатних працівників Федерації;

- підписує всю офіційну документацію;

- стежить за відповідністю діяльності ФПУ до цього Статуту;

- керує здійсненням програм ФПУ;

- несе відповідальність за фінансову діяльність, розподіл і використання матеріальних і фінансових фондів на підставі рішень Конференції, Виконкому ФПУ;

- укладає угоди, видає доручення від імені Федерації на виконання будь-яких дій у межах своїх повноважень;

- затверджує розмір щорічних членських внесків, а також інших внесків, порядок і строк їх сплати;

- організовує своєчасний збір вступних і щорічних членських внесків, інших нормативних внесків;

- здійснює поточне розпорядження майном Федерації за узгодженням із Виконавчим комітетом, приймає та звільнення працівників, затверджує штатний розклад, відкриває й закриває рахунки в банках, видає довіреності;

- має право підпису фінансових документів, як перша особа ФПУ;

- у разі необхідності скликає позачергову Конференцію ФПУ;

- розглядає первинні скарги членів Федерації на рішення, дію або бездіяльність іншого члена, керівних органів Федерації та дає відповідь на ці скарги;

5.13. Перший Віце-президент діє відповідно до доручень Президента та виконує функції Президента в разі його відсутності.

5.14. Віце – президенти діють згідно напрямків, затверджених Президентом.

5.15. Виконкомом Федерації може бути створений штатний апарат (Секретаріат), який очолює Генеральний секретар, з числа найманих працівників, які не обов’язково повинні бути членами Федерації, у своїй діяльності він керується Положенням, затвердженим Виконкомом Федерації.

5.16. Контроль за фінансовою діяльністю Федерації здійснює Ревізійна комісія, яка обирається Конференцією в складі голови та не менше, ніж двох членів Ревізійної комісії терміном на чотири роки. Кількісний склад ревізійної комісії визначається Конференцією Федерації.

5.17. Ревізійна комісія здійснює ревізію не менше як один раз на рік за дорученням Конференції, Виконкому або за власною ініціативою. Ревізійна комісія подає висновок за річними звітами та балансами. Результати перевірок ревізійна комісія надає Конференції. Члени ревізійної комісії не можуть бути членами Виконкому.

5.18. Ревізійна комісія здійснює контроль за діяльністю Виконкому, Президента та Федерації в цілому, а також за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності, що створені Федерації одноособово (надалі в цьому розділі – об’єкти контролю).

5.19. Ревізійна комісія щорічно звітує перед Конференцією про свою діяльність. Ревізійна комісія контролює:

- дотримання об’єктами контролю їх повноважень при прийнятті рішень, укладенні та виконанні договорів, виконанні затверджених Виконкомом Федерації програм;

- витрату коштів та майна Федерації, відповідності їх використання затвердженому кошторису та програмами Федерації;

- ефективність використання майна Федерації як самою Федерацією, так і заснованими одноособово Федерації суб’єктами підприємницької діяльності;

- відповідність кількісного та якісного складу персоналу об’єктів контролю їхнім завданням та функціям;

- підготовку та доведення до відома Федерації результатів перевірок, проведених в об’єктах контролю;

- складання та подання на розгляд та затвердження Федерації висновку з детальним аналізом та коментарем річних звітів та балансів Федерації;

- розгляд скарг на рішення керівних органів Федерації.

5.20. Для виконання повноважень, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, кожен з її членів має право:

- безперешкодного доступу до всіх приміщень, що використовуються об’єктами контролю;

- доступу до документів, що використовуються чи створюються в процесі роботи об’єктами контролю, до документів про облік товарно-матеріальних цінностей, про проведені розрахунки з третіми особами;

5.21. Ревізійна комісія скликається головою Ревізійної комісії по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. При здійснені своїх повноважень Ревізійна комісія вправі вимагати від членів Федерації або керівних органів подання необхідних документів, матеріалів, особистих усних чи письмових пояснень.

5.22. Ревізійна комісія повноважна вирішувати питання, віднесені до її компетенції, за умови присутності на її засіданні більшості членів Ревізійної комісії.

5.23. Рішення Ревізійної комісії приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів комісії шляхом відкритого голосування. У разі рівності голосів членів Ревізійної комісії, прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії або головуючий на засіданні. Рішення Ревізійної комісії оформляються протоколами, підписаними більшістю членів Ревізійної комісії.

 

VІ. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕНЬ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФЕДЕРАЦІЇ

 

6.1. Кожен член Федерації має право оскаржити рішення, дії та бездіяльності керівних органів Федерації.

6.2. Скарги на рішення керівних органів відокремлених підрозділів, Президента, Першого віце-президента, Віце-президента розглядаються Виконкомом Федерації протягом місяця з дати їх надходження і заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення щодо розгляду скарги. У випадку встановлення, що рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, Статуту, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Федерації, Виконкомом Федерації зобов’язує відповідний орган відмінити оскаржуване рішення.

6.3. Скарги адресовані Президенту Федерації розглядаються ним особисто, або (при необхідності) виносяться для розгляду на засідання Виконкому Федерації. Скарга на засіданні Виконкому Федерації розглядається, як правило, в присутності скаржника. Відповідь на скаргу у письмовій формі надсилається протягом місяця з дати її одержання;

6.4. Оскаржувані рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Федерації можуть бути скасовані рішенням Конференції Федерації;

6.5. Контроль за своєчасним, неупередженим та справедливим розглядом скарг здійснює Ревізійна комісія.

 

VII. ШТАТНИЙ ПЕРСОНАЛ, ОПЛАТА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

7.1. Робота щодо підбору штатних працівників у Федерації ведеться Президентом, який готує та подає на затвердження Виконкому штатний розклад.

7.2. Трудові відносини регулюються трудовими договорами (контрактами), правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями відповідно до чинного законодавства України.

7.3. На штатних працівників Федерації розповсюджується чинне трудове законодавство.

7.4. Трудові спори між працівниками, між працівниками та Федерації розглядаються у відповідності до чинного законодавства України.

7.5. Штатний персонал, який не є членами Виконкому не має права брати участь у прийнятті рішень щодо діяльності та розвитку Федерації.

 

VIII. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ ФЕДЕРАЦІЇ

 

8.1. Федерація може мати у власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах та необхідне для здійснення її статутної діяльності.

8.2. Майно та кошти Федерації формуються:

8.2.1. 3а рахунок благодійних внесків, членських внесків та пожертвувань фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних;

8.2.2. За рахунок коштів або майна, а також грантових проектів, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

8.2.3. За рахунок дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого фондів або у межах благодійної допомоги;

8.2.4. За рахунок пасивних доходів;

8.2.5. За рахунок коштів, які надходять від проведення основної діяльності;

8.2.6. За рахунок інших джерел, які не заборонені чинним законодавством України.

8.3. Майно та кошти Федерації спрямовуються на досягнення мети її діяльності, а також на утримування Федерації.

8.4. Федерація може мати у своїй власності спортивні споруди, будинки, житловий фонд, обладнання, автотранспорт, грошові кошти, цінні папери, та інше майно, необхідне для виконання її статутної діяльності.

8.5. Федерація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами (учасниками) або державою, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

8.6. Федерація має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею підприємств та організацій згідно чинного законодавства.

8.7. Федерація є власником майна, що їй належить, здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться в її власності, згідно з цілями своєї статутної діяльності і призначенням майна.

8.8. Кошти та інше майно Федерації, не може перерозподілятись між її членами і використовується лише для виконання статутних завдань.

8.9. Федерація самостійно встановлює розмір та форму використання коштів. Структуру та кошторис використання коштів розробляє та затверджує Виконком Федерації.

8.10. Кошти ФПУ знаходяться у її повному розпорядженні та використовуються на її статутну діяльність та утримання штатного апарату. ФПУ самостійно встановлює розмір та форму використання коштів, надання допомоги суб’єктам панкратіону, тренерам, спортсменам та іншим працівникам.

8.11. Витрати, що пов'язані з діяльністю Федерації та утриманням штатних працівників, здійснюється за рахунок коштів Федерації. Майно та кошти Федерації використовуються на виконання мети та завдань Федерації.

8.12. Виконком Федерації не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до чинного законодавства України.

8.13. Федерація не несе відповідальності за зобов'язаннями членів Федерації. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Федерації, якщо інше не передбачено законодавством.

8.14. Федерація не має права забезпечувати позики або кредити членам керівних органів Федерації. Конференція має право визначити інші випадки конфлікту інтересів щодо використання активів Федерації.

 

IX. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФЕДЕРАЦІЇ

 

9.1. Керівні органи Федерації, а саме: Виконком, Президент, Перший віце-президент, Віце- президент, Ревізійна комісія Федерації звітують про свою роботу перед членами Федерації на черговій Конференції Федерації.

9.2. Звіт готує окремо кожен керівний орган Федерації відповідно до організаційної структури в Федерації.

9.3. У звіті відображається інформація про виконання керівними органами Федерації своїх функцій та обов’язків, результати роботи по основним напрямам діяльності Федерації, а також інші результати діяльності, які були досягнуті керівними органами Федерації протягом року. Дана інформація доводиться до відома членам Федерації.

 

X. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

 

10.1. Федерація та створені нею установи та організації здійснюють відповідно до чинного законодавства оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, подає статистичну звітність у встановленому порядку і обсязі відповідним державним органам, реєструється в органах Державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі згідно з чинним в Україні законодавством.

10.2. Федерація звітує про свою діяльність і використання майна та/або коштів перед членами Федерації.

10.3. Фінансовий рік Федерації співпадає з календарним. Перший фінансовий рік Федерації починається з дня її державної реєстрації і продовжується до 31 грудня.

10.4. Державний контроль за діяльністю Федерації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

 

XI. НАБУТТЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СТАТУСУ ТА СТВОРЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ФЕДЕРАЦІЇ

 

11.1. При створенні місцевих відокремлених підрозділів у більшості адміністративно- територіальних одиниць Федерація має право набуття Всеукраїнського статусу громадської організації.

11.2. Відокремлені підрозділи Федерації районні, міські та обласні (далі – відокремлені підрозділи) не є юридичними особами, крім випадків, передбачених Законом України «Про громадські об'єднання», створюються за рішенням Виконкому Федерації, відповідно до цього Статуту та діють згідно Положення про відокремлений підрозділ, яке затверджується Виконкомом Федерації, з метою виконання статутної мети (цілей) та завдань Федерації, розвитку її структурної мережі.

11.3. Відокремлені підрозділи Федерації користуються майном, яке передається їм за рішенням Виконкому Федерації для досягнення цілей Федерації та здійснюють діяльність в межах повноважень, які затверджуються Виконкомом Федерації.

11.4. Діяльність відокремленого підрозділу повинна бути тісно повязана з основною метою Федерації. При винекненні розбіжностей в діяльності відокремленого підрозділу Виконкомом Федерації може бути винесене рішення про припинення діяльності того чи іншого відокремленого підрозділу.

 11.5. Діяльність відокремлених підрозділів, порядок створення керівних органів та їх повноваження, територія діяльності, функції щодо управління коштами та іншим майном визначаються Положенням про відокремлений підрозділ, яке приймається та затверджується Виконкомом Федерації.

11.6 Вищим керівним органом відокремленого підрозділу є Збори членів. Керівництво роботою відокремленого підрозділу здійснює керівник, який обирається і затверджується Виконкомом Федерації та діє на підставі Положення про відокремлений підрозділ або на підставі довіреності. Керівник відокремленого підрозділу організовує його діяльність, забезпечує облік членів, що приймаються до Федерації відокремленим підрозділом, виконує інші повноваження.

11.7. У разі припинення діяльності відокремленого підрозділу його кошти та інше майно передаються до Федерації.

11.8. Рішення будь-якого відокремленого підрозділу, можуть бути змінені або скасовані Виконкомом Федерації.

11.9. Відокремлені підрозділи:

- надають консультативну та іншу допомогу членам Федерації та іншим громадянам за їх зверненнями;

- налагоджують співпрацю та обмін досвідом з громадськими об’єднаннями свого регіону;

- за дорученням Виконкомом Федерації організовують та сприяють проведенню заходів Федерації у своєму регіоні;

- здійснюють іншу діяльність згідно Положення про відокремлений підрозділ.

11.10. Керівник відокремленого підрозділу Федерації:

- призначається і звільняється Виконкомом Федерації;

- діє на підставі довіреності виданою Президентом Федерації;

- підпорядкований та підзвітний Виконкому Федерації;

- здійснює керівництво відокремленим підрозділом.

11.11. У випадку бездіяльності Керівника відокремленого підрозділу, порушення ним Статуту Федерації або законодавства України, Виконком Федерації може прийняти рішення про звільнення Керівника відокремленого підрозділу або закриття даного відокремленого підрозділу.

11.12. Керівник відокремленого підрозділу надає звіт про роботу Відокремленого підрозділу Виконкому Федерації не рідше 1 разу на рік.

 

XII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

 

12.1. Припинення діяльності Федерації здійснюється:

- за рішенням Конференції, якщо за таке рішення проголосувало більше 3/4 голосів від членів Федерації присутніх на Конференції Федерації, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;

- за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Федерації.

12.2. Саморозпуск Федерації.

12.2.1. Конференція, яка прийняла рішення про саморозпуск Федерації, створює ліквідаційну комісію для проведення припинення Федерації, як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Федерації після її саморозпуску відповідно до цього Статуту.

12.2.2. Федерація подає (надсилає) рішення про саморозпуск Федерації до уповноваженого органу з питань реєстрації. За відсутності порушень законодавства та Статуту Федерації уповноважений орган з питань реєстрації забезпечує внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідного запису та вносить дані про зазначене рішення Федерації до Реєстру громадських об'єднань.

12.2.3. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Федерації про саморозпуск розпочинається припинення Федерації, як юридичної особи, набуває повноважень ліквідаційна комісія та рішення Конференцією Федерації про саморозпуск не може бути скасоване Федерацією.

12.2.4. Ліквідаційна комісія забезпечує виконання процедури саморозпуску Федерації, як юридичної особи відповідно до вимог Цивільного кодексу України.

12.2.5. При саморозпуску Федерації майно, кошти та інші активи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації (Закон України «Про громадські об'єднання»).

12.2.6. Саморозпуск Федерації є проведеним з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про припинення Федерації.

12.3. Реорганізація Федерації.

12.3.1. Реорганізація Федерації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Федерації, яка приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. Конференція Федерації, яка прийняла рішення про реорганізацію, утворює комісію з реорганізації, яка з моменту набуття повноважень діє від імені Федерації і забезпечує виконання процедури реорганізації згідно з чинним законодавством.

12.3.2. Про прийняті рішення щодо реорганізації Федерації шляхом приєднання Федерації повідомляє в порядку визначеному Законом України «Про громадські об’єднання» уповноважений орган з питань реєстрації.

12.3.3. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Федерації та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про реорганізацію шляхом приєднання розпочинається припинення Федерації, набуває повноважень створена Конференцією Федерації комісія з реорганізації, втрачають свої повноваження керівні органи Федерації та рішення Конференції Федерації про реорганізацію не може бути скасоване Федерацією.

12.3.4. При реорганізації Федерації майно, кошти та інші активи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, передаються комісією з реорганізації за передавальним актом правонаступнику - громадському об'єднанню, до якого приєднується Федерації.

12.3.5. Реорганізація Федерації шляхом приєднання є завершеною з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про припинення Федерації.

12.4. Примусовий розпуск Федерації.

12.4.1. У випадку порушення Федерацією вимог статей 36, 37 Конституції України, статті 4 Закону України «Про громадські об'єднання» Федерація може бути заборонена судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації.

12.4.2. Заборона Федерації має наслідком припинення її діяльності у порядку, встановленому Законом України «Про громадські об'єднання», та виключення з Реєстру громадських об'єднань.

12.4.3. У разі прийняття рішення про заборону Федерації майно, кошти та інші активи Федерації за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

 

XIII. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ФЕДЕРАЦІЇ

 

13.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Конференцією Федерації.

13.2. Зміни та доповнення до цього Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж 3/4 членів Федерації, присутніх на засіданні Конференції Федерації.

13.3. Про зміни та доповнення до Статуту Федерації обов’язково повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Федерації в установлений законом термін у відповідності до чинного законодавства України.